صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
سه شنبه، 5 فروردين 1398

اخبار

144 خبر » صفحه 1 از 3      برو به صفحه:
قابل توجه دانشجويان مجازي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي ورودي 90 و قبل از آن -مهم- زمان انتخاب واحد (16/6/1392)
قابل توجه دانشجويان مجازي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي قبل از ورودي 1392 - زمان انتخاب واحد (9/6/1392)
قابل توجه دانشجويان مجازي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي- پرداخت شهريه (1/4/1392)
قابل توجه دانشجويان مجازي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (18/2/1392)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (8/12/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (2/12/1391)
قابل توجه دانشجويان آموزش پزشكي مجازي: تمديد مهلت انتخاب واحد (17/11/1391)
قابل توجه دانشجويان آموزش پزشكي مجازي: زمان حذف و اضافه و حذف و اضافه اضطراري (2/11/1391)
قابل توجه دانشجويان آموزش پزشكي مجازي (1/11/1391)
قابل توجه دانشجويان آموزش پزشكي مجازي: محل برگزاري امتحان زبان 2 (26/10/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: برنامه زمانبندي امتحانات دانشجويان مجازي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي ارشد (17/10/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: برنامه زمانبندي امتحانات دانشجويان (6/10/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: برنامه بلوك حضوري آخر ترم دانشجويان (3ترمه ها و 5 ترمه ها) (6/10/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: دريافت فرم هاي مربوط به پروپوزال (29/9/1391)
قابل توجه دانشجويان رشته آموزش پزشكي مقطع كارشناسي ارشد دوره مجازي (20/8/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (3/8/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: محل برگزاري بلوك حضوري (11/7/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: زمان حذف و اضافه (3/7/1391)
برنامه بلوك حضوري اول ترم دانشجويان آموزش پزشكي مجازي (27/6/1391)
برنامه بلوك حضوري اول ترم دانشجويان 5 ترمه ورودي 90 آموزش پزشكي مجازي (27/6/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: زمان بلوك حضوري (26/6/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: زمان انتخاب واحد (12/6/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: زمان برگزاري امتحانات (21/3/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: برنامه زمانبندي بلوك حضوري آخر ترم (21/3/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: تاريخ بلوك حضوري آخر ترم (20/3/1391)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: جابجايي كلاس هاي بلوك حضوري (23/11/1390)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: زمان بلوك حضوري (16/11/1390)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: زمان انتخاب واحد (3/11/1390)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (ترم 3): تغيير زمان امتحانات (11/10/1390)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (ترم 1): جابجايي زمان امتحان زبان 1 با روش هاي ارزشيابي دانشجو (11/10/1390)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (ترم 1): جابجايي كلاس روش تحقيق 1 با كلاس مهارتهاي ارتباطي پايه بلوك حضوري (11/10/1390)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (ترم 3): زمان برگزاري امتحانات (13/9/1390)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (ترم 1): زمان برگزاري امتحانات (13/9/1390)
قابل توجه دانشجويان ترم 3 مجازي آموزش پزشكي: برنامه زمانبندي بلوك حضوري آخر ترم دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (13/9/1390)
قابل توجه دانشجويان ترم 1 مجازي آموزش پزشكي: برنامه زمانبندي بلوك حضوري آخر ترم دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (13/9/1390)
قابل توجه دانشجويان مجازي آموزش پزشكي: زمان انتخاب واحد (5/7/1390)
قابل توجه دانشجويان ترم 1 مجازي آموزش پزشكي: برنامه زمانبندي بلوك حضوري دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (27/6/1390)
قابل توجه دانشجويان ترم 3 مجازي آموزش پزشكي: برنامه زمانبندي بلوك حضوري دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (27/6/1390)
اسامي پذيرفته شدگان نهايي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي سال 1390 (22/6/1390)
اعلام زمان و مكان برگزاري آزمون شفاهي از پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون پذيرش دانشجوي مجازي 1390 (28/5/1390)
اعلام نتايج آزمون كتبي پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي- 1390 (8/5/1390)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي ترم (2): تغيير محل آزمون (11/4/1390)
اعلام زمان و مكان برگزاري آزمون ورودي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي-1390 (8/4/1390)
برنامه زمانبندي امتحانات دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي ترم (2) (10/3/1390)
تمديد مهلت ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي سال 1390 (1/3/1390)
برنامه زمانبندي بلوك حضوري آخر ترم دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي از راه دور (ترم 2) (12/2/1390)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مجازي آموزش پزشكي: محل برگزاري بلوك حضوري (1/12/1389)
برنامه زمانبندي بلوك حضوري اول ترم دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (19/11/1389)
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مجازي آموزش پزشكي: محل برگزاري امتحانات پايان ترم (10/11/1389)
انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي (10/11/1389)
دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور