صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
يكشنبه، 30 دي 1397

آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد


آيين نامه آموزشي دوره هاي از راه دور كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران


1- تعريف

دوره هاي آموزشي از راه دوردانشگاه مطابق با استانداردهاي جهاني و با كيفيت مشابه ساير دوره ها به صورت غيرحضوري يا نيمه حضوري و در راستاي توسعه روشهاي نوين آموزشي برگزار مي شود.
رشته هاي آموزش از راه دور دانشگاه مشابه برنامه هاي حضوري ارائه مي شوند با اين تفاوت كه دانشجو در اين سيستم در دانشگاه حضور مستمر ندارد و مطالب و آموزش لازم را از طريق انواع رسانه ها مانند كتاب، جزوه، كلاس هاي مجازي، اينترنت و مانند آنها دريافت مي كند. لازم به توضيح است كه اگر برنامه به شكل نيمه حضوري طراحي شود، دانشجو در بخش حضوري آن ملزم به حضور در دانشگاه خواهد بود.


2- هدف
هدف از ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد به شيوه آموزش از راه دور، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است، كه با فراگيري آموزش هاي لازم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي، مهارت لازم را براي آموزش، پژوهش و خدمات پيدا مي كنند. با ارائه رشته هاي كارشناسي ارشد از راه دور امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه براي حضور مستمر فيزيكي در دانشگاه محدوديت دارند فراهم مي شود.

3- پذيرش دانشجو در سيستم از راه دور دانشگاه
شرايط پذيرش دانشجو براساس آيين نامه « ضوابط و نحوه پذيرش دانشجوي غيرمتمركز در سيستم آموزش از راه دور دانشگاه» است كه در شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب رسيده است.

4- طول دوره و واحدهاي درسي 
4-1) طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته از راه دور 6-2 سال است.
تبصره:
شوراي آموزشي دانشگاه مي تواند، در صورت لزوم و حسب مورد حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه كند.
4-2) تعداد و عنوان واحدهاي درسي هر رشته مشابه برنامه حضوري آن است.
4-3) دانشجوي دوره هاي كارشناسي ارشد آموزش از راه دور مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 6 تا 16 واحد درسي را انتخاب كند.
تبصره:
در آخرين نيمسال تحصيلي، نام نويسي دانشجو در كمتر از 6 واحد درسي بلامانع است.


5- حضور و غياب
5-1) حضور دانشجو در تمامي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پيش بيني شده از جمله كلاس هاي رفع اشكال، واحدهاي عملي و كارآموزي و مانند آن و نيز امتحانات پيش بيني شده الزامي است.
5-2) غيبت دانشجو در بخش حضوري هر درس تئوري نبايد از مجموع يك چهارم ساعات آن درس تجاوز كند. غيبت دانشجو در بخش حضوري هر درس عملي نبايد از مجموع يك دهم ساعات آن درس تجاوز كند.
5-3) غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است.
تبصره :
درصورتي كه غيبت دانشجو در امتحان، از نظر دانشگاه، موجه تشخيص داده شود، درس مزبور حذف مي شود.


6- مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
6-1) دانشجوي دوره كارشناسي ارشد از راه دور مي تواند حداكثر براي سه نيمسال تحصيلي، به طور متوالي يا متناوب با كسب موافقت دانشگاه، از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره:
مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.


7- ارزشيابي
تمام مقررات ارزشيابي در اين آيين نامه، مطابق آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي خواهد بود.


8- پايان نامه
تمام مقررات مربوط به پايان نامه در اين آيين نامه، مطابق آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي خواهد بود.


9- ساير مقررات
9-1) انتقال از دوره هاي غيرحضوري به دوره هاي حضوري و بالعكس در رشته هاي كارشناسي ارشد آموزش از راه دور ممنوع است.
9-2) دانشجويان سيستم آموزش از راه دور دانشگاه فقط مي توانند به رشته هايي كه در دانشگاه به صورت از راه دور ارائه مي شوند، تغيير رشته دهند. مقررات تغيير رشته مطابق با مطابق آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي خواهد بود.
9-3) دانشجويان كارشناسي ارشد سيستم حضوري دانشگاه در هر رشته در صورت موافقت استاد راهنماي دوره، تاييد گروه و موافقت دانشكده مي توانند دروس اختياري خود را در سيستم آموزش از راه دور دانشگاه بگذرانند. اين دانشجويان مشمول مقررات پرداخت شهريه واحد و ساير مقررات مربوطه خواهند بود.
9-4) دانشجويان سيستم حضوري دانشگاه با معرفي گروه آموزشي مربوطه و تصويب شوراي آموزشي دانشگاه مي توانند دروس مردودي خود را تا سقف 4 واحد درسي در سيستم آموزش از راه دور بگذرانند كه در اين صورت مشمول مقررات پرداخت شهريه واحدها و ساير مقررات مربوطه خواهند بود.
9-5) در رشته هاي آموزش از راه دور دانشگاه، با پيشنهاد گروه آموزشي مربوطه و تصويب شوراي آموزشي دانشگاه مي توان عناوين دروس اختياري را مطابق مقررات شوراي عالي برنامه ريزي به برنامه آموزشي اضافه كرد.
9-6) به غير از موارد فوق ساير مقررات مطابق آيين نامه هاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي خواهد بود.


اين آيين نامه در 9 ماده و 4 تبصره در شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 25/12/1386 به تصويب رسيد.
براي مطالعه آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي در مواردي كه در آيين نامه فوق به آن ارجاع داده شده بر روي لينك زير كليك نماييد:
 

آيين نامه هاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي

دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور