صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
يكشنبه، 30 دي 1397

آيين نامه نحوه پذيرش دانشجو


ضوابط و نحوه پذيرش دانشجوي غير متمركز

در سيستم آموزش از راه دور دانشگاه


الف- معرفي:
دانشگاه علوم پزشكي تهران در راستاي رسالت آموزشي خود در به كارگيري روش هاي نوين آموزشي و همگام با دانشگاه هاي معتبر جهان، ارائه آموزش هاي از راه دور و الكترونيكي را در دستور كار خويش قرار داده است. اين دانشگاه سعي دارد تا برنامه هاي خود را مطابق با استانداردهاي بين المللي و با كيفيت بالا طراحي كرده، بتواند همچنان به عنوان الگوي ساير دانشگاه ها عمل نمايد.
در اين آيين نامه كليات قوانين پذيرش دانشجو در رشته هاي از راه دور دانشگاه ارائه شده است. در ارائه اين رشته ها سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، به خصوص اعضاي هيات علمي و كاركنان محترم دانشگاه ها فراهم آيد.
لازم ذكر است كه با توجه به ماهيت رشته هاي علوم پزشكي و به خصوص تحصيلات تكميلي در برخي رشته ها، ارائه كاملا غيرحضوري محتواي آموزشي نمي تواند اهداف برنامه را برآورده سازد، لذا در اين برنامه ها با بهره گيري از اصول يادگيري تركيبي (Blended Learning) قسمت كمي از دروس عملي به صورت حضوري ارائه خواهد شد. بدين ترتيب از مزاياي هر دو سيستم آموزشي استفاده شده و كارايي برنامه بالا خواهد رفت.

ب- شرايط عمومي:
داوطلبيني مجاز به شركت در آزمون مي باشند كه ضمن برخورداري از توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي، واجد شرايط عمومي تحصيل در جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 1: موارد معلوليت كه با كار با كامپيوتر منافات داشته باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند.


ج- شرايط اختصاصي:

1- وضعيت تحصيلي:

1-1) مدارك پيش نياز مجاز براي پذيرش در هر رشته همانند آيين نامه حضوري است.
تبصره 1: دارندگان گواهي اتمام دوره و مدارك معادل مجاز به شركت در اين آزمون نمي باشند.
تبصره 2: در صورتي كه در هر مرحله از روند برگزاري آزمون اعم از بررسي مدارك، اعلام نتايج و تحصيل، عدم صحت مدارك ارائه شده توسط داوطلب مشخص شود، از ادامه تحصيل وي جلوگيري خواهد شد.
2-1) دانشجويان ترم آخر تنها در صورتي كه حداكثر تا زمان ثبت نام آزمون، فارغ التحصيل شوند مجاز به شركت در آزمون خواهند بود.

2- وضعيت وظيفه عمومي:

1-2) تحصيل همزمان در رشته هاي آموزش از راه دور دانشگاه با دوره خدمت وظيفه عمومي منافاتي ندارد.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.
2-2) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از وظيفه عمومي پذيرفته شدگان مرد نخواهد شد.

3- قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان:

1-3) تحصيل همزمان در رشته هاي آموزش از راه دور دانشگاه با گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان منافاتي ندارد.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.
2-3) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان نخواهد شد.

4- همزماني تحصيل در رشته هاي آموزش از راه دور با ساير رشته ها:

1-4) ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي سيستم آموزش از راه دور دانشگاه با ساير رشته هاي حضوري و غيرحضوري وجود ندارد.
تذكر: داوطلبان نمي توانند در يك رشته تحصيلي به صورت همزمان در هر 2 نوع سيستم آموزشي (حضوري و غير حضوري) مشغول به تحصيل شوند.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.
تبصره 2: هر گونه انتقال و يا جابجايي محل تحصيل در رشته ها از سيستم آموزش حضوري به غيرحضوري و برعكس ممنوع است.
تبصره 3: دانشجويان رشته هاي مشابه دانشگاه در سيستم حضوري مي توانند در صورت ارائه معرفي نامه از گروه آموزشي مربوطه تنها واحدهاي اختياري خود را در سيستم از راه دور بگذرانند.

5- همزماني تحصيل در رشته هاي آموزش از راه دور با اشتغال:

1-5) ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي سيستم آموزش از راه دور دانشگاه با اشتغال دانشجويان وجود ندارد.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد. 

6- تعهدات:

پذيرفته شدگان تعهد خدمتي به دانشگاه علوم پزشكي تهران نخواهند داشت.

7- نحوه پذيرش:

1-7) آزمون ورودي حضوري و به صورت غيرمتمركز توسط دانشگاه برگزار مي شود.
2-7) آزمون به صورت دو مرحله اي برگزار مي شود:
الف) آزمون مرحله اول كتبي و بصورت تستي چهار گزينه اي برگزار مي شود. در اين مرحله 2 برابر ظرفيت رشته پذيرش مي شوند.
ب) آزمون مرحله دوم شامل مصاحبه شفاهي است. عدم حضور داوطلبان در مرحله دوم آزمون انصراف محسوب شده و انجام مصاحبه مجدد امكان¬پذير نخواهد بود.
كسب حداقل نمره تعيين شده در هر يك از دو مرحله آزمون الزامي است. نمره نهايي آزمون شامل 70% امتياز مرحله اول و 30% امتياز مرحله دوم خواهد بود.
تبصره 1: حدنصاب دو مرحله آزمون هر سال توسط گروه آموزشي مربوطه تعيين مي شود.
3-7) داوطلبان لازم است توانايي و مهارت كار با كامپيوتر در حد مهارت هاي اول (مفاهيم پايه فن آوري اطلاعات)، دوم (آشنايي با سيستم عامل) و هفتم (اطلاعات و ارتباطات) ICDL را داشته باشند.
تبصره 1: داوطلباني كه در مرحله آزمون كتبي پذيرفته مي شوند، بايد در آزمون توانايي و مهارت كار با كامپيوتر در حد سه مهارت فوق همزمان با مرحله دوم شركت نمايند. ملاك قبولي در اين آزمون كسب حدنصاب لازم است.
تبصره 2: داوطلباني كه داراي مدرك ICDL در سه مهارت فوق مي باشند نيازي به شركت در آزمون توانايي و مهارت كار با كامپيوتر ندارند.
تبصره 3: نمره آزمون كامپيوتر در تعيين نمره نهايي داوطلبان منظور نمي شود.
4-7) منابع آزمون توسط گروه آموزشي مربوطه تعيين مي شود.
5-7) دانشگاه مي تواند با پيشنهاد كميته آموزش از راه دور دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، با توجه به ماهيت رشته ها، درصدي از ظرفيت رشته را به اعضاي هيات علمي و يا كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران و يا وزارت بهداشت و تمامي مؤسسات وابسته اختصاص دهد.

8- شهريه ها

براي تحصيل در سيستم آموزش از راه دور دانشگاه پرداخت شهريه بر طبق مبالغ زير الزامي است:
1-7) هزينه كارشناسي ارشد:
– شهريه ثابت هر ترم يك ميليون و پانصد هزار ريال
– شهريه هر واحد نظري سيصد هزار ريال
– شهريه هر واحد عملي ششصد و پنجاه هزار ريال
– پايان نامه هر واحد يك ميليون ريال
2-7) مبالغ فوق حسب پيشنهاد كميته آموزش از راه دور دانشگاه و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه قابل تغيير خواهد بود.
3-7) براي كاركنان و هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران حسب پيشنهاد كميته آموزش از راه دور دانشگاه و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، تخفيف در نظر گرفته مي شود.

اين آيين نامه با 7 بند و 13 تبصره در تاريخ 22/10/86 در شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب رسيد.

دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور