صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
پنجشنبه، 25 مهر 1398

سؤالات رايج

1. از سامانه يادگيري الكترونيكي  دانشگاه به چه منظور استفاده مي شود؟ 
از اين سامانه هم در ارائه رشته هاي منجر به مدرك به شيوه يادگيري الكترونيكي (e-learning) و هم به عنوان ابزاري كمك آموزشي در درس هاي حضوري دانشگاه استفاده مي شود.

2. چه رشته هاي در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشكي تهران به شيوه الكترونيكي ارائه مي شود؟
در حال حاضر رشته كارشناسي ارشد آموزش پزشكي علاوه بر سيستم حضوري، در سيستم از راه دور دانشگاه نيز ارائه مي شود. ارائه از راه دور چند رشته كارشناسي ارشد ديگر و PhD نيز در دست برنامه ريزي است.

 
3. نحوه پذيرش دانشجو در رشته هاي مجازي دانشگاه چگونه است؟
پذيرش به شيوه غيرمتمركز و توسط دانشگاه انجام مي شود. براي پذيرش دانشجو، آزمون ورودي برگزار شده و در صورت صلاحديد گروه و دانشكده مربوطه، مصاحبه حضوري نيز به عمل مي آيد. در ضمن داوطلبان پذيرفته شده در آزمون كتبي بايد در آزمون مهارت هاي رايانه اي هم شركت كنند.
 
4. آيا مدارك رشته هاي مجازي دانشگاه اعتبار دارند؟
مجوز شماره 344094/15/آ مورخ 26/9/86 به استناد راي صادره در شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، براي پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي به دانشگاه داده شده است. براي ساير رشته هاي مورد نظر نيز قبل از شروع برنامه مجوز مربوطه اخذ مي شود. اخذ مجوز به معناي اعتبار مدرك تحصيلي است.

5.
شرايط ورود به رشته هاي مجازي (از جمله پيش نياز تحصيلي) چگونه است؟
مقررات پذيرش دانشجو از جمله مدارك قبلي قابل قبول براي هر رشته، عينا مشابه سيستم حضوري است.

6.
آيا تحصيل در رشته هاي مجازي دانشگاه منافاتي با اشتغال، سربازي، طرح نيروي انساني و تحصيل همزمان در رشته ديگر دارد؟

7. آيا طول مدت مجاز به تحصيل در اين رشته ها با سيستم حضور تفاوت دارد؟
بلي (آيين نامه آموزشي برنامه هاي كارشناسي ارشد از راه دور دانشگاه). براي دوره هاي دكترا نيز آيين نامه مربوطه در دست تدوين است.

 8. آيا تحصيل در رشته هاي مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران هزينه دارد؟
بلي.
 
9. نحوه ثبت نام، انتخاب واحد و اخذ مدرك براي دانشجويان سيستم يادگيري الكترونيكي دانشگاه چگونه است؟
كليه اين موارد مشابه دانشجويان حضوري است.
 
10. آيا اعضاي هيات علمي كه در اين رشته ها تدريس مي كنند همان اعضاي هيات علمي برنامه هاي حضوري دانشگاه هستند؟
بلي، گروه آموزشي مربوطه واحدهاي درسي را پوشش مي دهد.
 
11.  آيا نحوه ارائه برنامه كاملا به شكل غيرحضوري است؟
خير، با توجه به رويكرد تركيبي (blended learning)، دو بلوك حضوري حدود يك هفته اي در اول و آخر ترم ارائه مي شود. حضور دانشجو در بلوك هاي حضوري، واحدهاي كارآموزي (در صورت وجود) و آزمون هاي نهايي ترم الزامي است.
 
12. آيا برنامه درسي و رئوس مطالب رشته هاي غير حضوري مشابه سيستم حضوري است؟
بلي
 
13. دانشجويان سيستم حضوري دانشگاه چگونه مي توانند از اين سيستم به عنوان كمك آموزشي استفاده كنند؟
در صورتي كه استاد درس، بر اساس مقررات مربوطه درس خود را براي سيستم آماده كند، براي دانشجوياني كه درس مذكور را اخذ كرده اند، نام كاربري و رمز عبور مشخص و به آنها اعلام مي شود.
دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور